دسته بندی کالاها

دربــاره مـا

رشکت رنگنی نانو ساختار فعالیت تحقیقایت و صنعتی خود را در سال١٣٩٥ در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه
آزاد رودهن با مترکز بر پوششهای نانو فناوری با محوریت دکرت مهدی رحامین و برادرانش) رضا و عیل(رشوع کرد.
در هامن سال در منایشگاه نانو سوژو چنی، منایشگاه نانو توکیو ، منایشگاه نانو تهران، منایشگاه هفته پژوهش
وچند فروم و میتینگ نانویی رشکت کرده و اقدام به معریف و توسعه بازار محصوالت خود منود.
طی ٤ سال رنگنی نانو ساختار) رنس( ده اخرتاع در کشور، سه pct پتنت در سوییس و سه pct پتنت در کانادا
ثبت منود.
رنگنی نانو ساختار جوایز و تاییدیه های متعددی طی سالهای فعالیتش اخذ کرده که برخی از آنها عبارتند از:
طرح برتر در اینوتکس٢٠١٩
دو اخرتاع برگزیده در فن بازار صنعت رنگ
طرح برگزیده در فن بازار پلیمر و پالستیک
فناور برتر کشور در ١٣٩٧ در جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسالمی
تاییدیه نانو مقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
رتبه ی دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
صادر کننده دانش فنی به کشور چنی
رشکت برتر نانویی در جشنواره نانوی دانشگاه آزاد ١٣٩٧
اخرتاع برگزیده در جشنواره بنی امللیل یک ایده ، یک اخرتاع؛ دانشگاه تهران١٣٩٧
اخرتاع برتر در جشنواره اخرتاعات کشور١٣٩٧
کارآفرین برتر کشور در ١٣٩٨ جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد
رنس تا کنون در بیش از ٦٠ منایشگاه داخیل و خارجی حضور داشته و سبد کاالیی مشتمل بر ٢٠ محصول
فناورانه و همکاری های بنی امللیل و صادرات با کشورهای چنی، کانادا، فنالند، عامن، کردستان عراق، قطر، سنگال،
آذربایجان، قرقیزستان، اندونزی و روسیه داشته است.

 
 مشاهده بیشتر

محصولات و خدمات رنگین نانو ساختار